enga

Post Primary

Choose Safety

 
 CS2014 StudentTeacher Cover
The school pack consists of a student workbook, and a teacher text.  The pack is also available as gaeilge.
 
All are provided free of charge to schools and colleges of Further Education that register online, with their local Education Centre, or directly with Kilkenny Education Centre. The programme provides material for more than 20 hours of tuition.  The lessons may be expanded or condensed to suit the timetable arrangements in schools and the ability range of students. It is particularly suitable for those students who will engage in work experience during the school year.
 
The programme is designed around six Units. Each Unit contains enough material and teaching suggestions to cover five or more class periods. Teachers may dip into the text and engage in those topics and student activities that best suit the level of knowledge of the students.
 
Choose Safety Course Structure:
Unit 1 focuses on general health and safety in the workplace for young workers, key responsibilities, employment rights, and induction.
Unit 2 introduces the concept of hazard and risk and the process of risk assessment. The Unit also focuses on manual handling and ergonomics, slips, trips and falls, and fire safety.
Unit 3 considers effective controls within the context of the management of working at height, workplace transport safety, and chemicals. It also looks at two key work sectors - farming and hospitality.
Unit 4 addresses the specific roles of a safety officer and safety representative and the work environment. It also covers workplace health and well-being.
Units 5 and 6 challenge the student to reflect and discuss how the principles of health and safety can be applied to real-life work practices. It also focuses on accident prevention.
Unit 6 completes Choose Safety by examining actual case studies. This Unit revisits the issues raised earlier in the course.
 
Student Certificates
Each student who has successfully completed the Choose Safety Programme can receive a Certificate of Completion in recognition of his/her increased understanding of health and safety at work. The teacher can judge whether or not the student has engaged adequately to deserve accreditation. For most, a Certificate of Completion can be reasonably awarded. Students meriting a Certificate of Distinction must show advanced understanding of the issues raised. They will have completed almost all the activities, including each of the "short projects" and at least one of the major assignments in Unit 6. Certificates are issued digitally by Kilkenny Education Centre.
 
Digital Badgeschoose safety completion digital badge
Digital badges can also be awarded to students who participate in Choose Safety and for completion of any of the six individual Units and any of the four Choose Safety full programmes on offer. Click on Digital Badges for further information.
 
If you intend to deliver the Choose Safety programme to your class contact Kilkenny Education Centre.
 
Kilkenny Education Centre: 
Tel: 056 7760200 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Before downloading Choose Safety resources, please register your school/FE centre’s details and your local Choose Safety coordinator will make contact. They can provide you with hard copies of the resources free of charge and further information on awarding certificates and/or digital badges.

Please click here to access Choose Safety Website

________________

In ainneoin gur dearadh an cúrsa le cur ar chumas múinteoirí dul díreach chuig na rannáin sin is mó atá ábhartha do ghrúpaí ranga ar leith, tá gné forbraíochta i gceist le hord na gceachtanna atá curtha i láthair. In Aonad 1 go hAonad 4, dírítear ar ghníomhaíochtaí oibre ar cosúil go mbeidh siad ar siúl ag daoine óga. Is aonaid phraiticiúla agus ábhartha iad sin, agus ar an ábhar sin tá siad bunaithe ar eolas agus ar thuiscint go príomha.

Is mó a dhírítear ar fheidhmiú, ar anailís agus ar mheasúnú in Aonad 5 agus in Aonad 6. Ar an ábhar sin, tá dúshlán níos mó sa leabhar saothair de réir mar a théann na haonaid ar aghaidh. Is fiú iarracht a dhéanamh cloí le hord ginearálta na ngníomhaíochtaí mar atá curtha i láthair sa téacs. Nuair a bhíonn an t-am gann, ba cheart do mhúinteoirí léim thar ghníomhaíochtaí ar leith seachas aonaid iomlána.

In Aonaid 1-4, dírítear ar dhaoine óga ag obair agus ar na príomhphrionsabail a bhaineann le cúrsaí sláinte agus sábháilteachta agus le cosc timpistí. Is iad seo a leanas na príomhfhocail: GUAIS, RIOSCA, RIALÚ. I ngach aonad, dírítear ar cheann amháin de na prionsabail sin laistigh de chás ar leith.

• In Aonad 1, dírítear ar chúrsaí sláinte agus sábháilteachta ginearálta do dhaoine óga san ionad oibre agus ar na freagrachtaí éagsúla a bhíonn ar dhaoine aonair.

• In Aonad 2, cuirtear i láthair coincheap na guaise agus riosca agus próiseas an mheasúnaithe riosca. Dírítear ar na príomhghuaiseacha a théann i bhfeidhm ar oibrithe óga lena n-áirítear láimhsiú agus eirgeanamaíocht, sciorrthaí, tuislí agus titimí, dóiteán agus garchabhair.

• In Aonad 3, féachtar ar rialuithe éifeachtacha i gcomhthéacs bhainistiú na hoibre ar airde, innealra agus trealaimh, fheithiclí an ionaid oibre, agus ceimiceán. Féachtar freisin ar chúrsaí sláinte agus sábháilteachta in dá earnáil thábhachtacha oibre: cúrsaí feirmeoireachta agus cúrsaí fáilteachais.

• In Aonad 4, pléitear róil shainiúla an oifigigh sábháilteachta agus an ionadaí sábháilteachta agus spreagtar daltaí chun machnamh a dhéanamh ar thimpeallachtaí sláintiúla oibre agus ar shláinte agus ar fholláine phearsanta.

• In Aonad 5 agus in Aonad 6, cuirtear dúshlán faoi dhaltaí machnamh agus plé a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfaí prionsabail na sláinte agus na sábháilteachta a chur i bhfeidhm ar chleachtais oibre sa saol mar atá. Spreagtar plé agus fiosrú sa chuid seo den leabhar. Dírítear freisin ar an duine agus ar chosc timpistí.

• In Aonad 6, cuirtear an clár Choose Safety i gcrích trí fhéachaint ar chás-staidéir ón saol mar atá. San aonad seo, caitear súil arís ar na saincheisteanna a tháinig chun cinn roimhe sin sa chúrsa.

DÁMHACHTAINÍ CHOOSE SAFETY

Is féidir Deimhniú Críochnúcháin a bhronnadh ar gach dalta nó mac léinn a n-éiríonn leis/léi an clár Choose Safety a chríochnú go rathúil mar aitheantas ar an tuiscint mhéadaithe ar chúrsaí sláinte agus sábháilteachta ag an obair atá bainte amach aige/aici.

Féadfar Deimhniú le Gradam a bhronnadh ar dhaltaí nó ar mhic léinn a n-éiríonn leo an mórthasc roghnach atá leagtha amach in Aonad 6 a chur i gcrích go rathúil. Is iad múinteoirí a cheartóidh an mórthasc agus is iad a chinnfidh an leibhéal dámhachtana le haghaidh gach dalta nó mic léinn. Féach ‘Measúnú, Deimhniúchán agus Suaitheantais Dhigiteacha a Bhronnadh’ ar leathanach 4 chun faisnéis bhreise ar Dheimhnithe a fháil.

Is féidir Suaitheantais Dhigiteacha a bhronnadh freisin ar dhaltaí agus ar mhic léinn a ghlacann páirt in Choose Safety agus ar chur i gcrích na n-aonad agus na measúnuithe ar leith. (Féach ‘Suaitheantais Dhigiteacha – Córas Dámhachtainí Roghnacha’ ar leathanach 4 chun faisnéise bhreise ar shuaitheantais dhigiteacha a fháil.)

Cuimsítear os cionn 70 cleachtadh agus gníomhaíocht in Choose Safety. Ní gá gach aon ghníomhaíocht i ngach aonad a chríochnú. Is mó tairbhe a bhainfidh an dalta as triail a bhaint as gníomhaíochtaí i ngach aonad ná díriú go simplí ar an gcéad leath den leabhar.

 

Choose Safety Teacher Information in Irish

 

European Day of Languages

20years European Language Day

European Day of Languages 2021

26th September

20 years celebrating linguistic and cultural diversity

Throughout Europe, 800 million Europeans are represented in the Council of Europe's 47 member states and all are encouraged to discover more languages at any age, as part of or alongside their studies. This stems from the Council of Europe’s conviction that linguistic diversity is a tool for achieving greater intercultural understanding and a key element in the rich cultural heritage of our continent.
Therefore, the Council of Europe, in Strasbourg, promotes plurilingualism in the whole of Europe. 

At the Council of Europe’s initiative, the European Day of Languages has been celebrated every year since 2001 on 26 September - together with the European Commission.

For further information and to see what's new for 2021 - please visit the following link.

https://edl.ecml.at/

WHAT IS THE EUROPEAN DAY OF LANGUAGES?


Following the success of the Year of Languages, the Council of Europe declared a European Day of Languages to be celebrated on 26th of September each year. The general objectives of the European Day of Languages are:The European Year of Languages 2001, jointly organised by the Council of Europe and the European Union, was successful in involving millions of people across 45 participating countries. Its activities celebrated linguistic diversity in Europe and promoted language learning.

  1. Alerting the public to the importance of language learning and diversifying the range of languages learnt in order to increase plurilingualism and intercultural understanding;
  2. Promoting the rich linguistic and cultural diversity of Europe, which must be preserved and fostered;
  3. Encouraging lifelong language learning in and out of school, whether for study purposes, for professional needs, for purposes of mobility or for pleasure and exchanges.

26 September 2011 marked the 10th anniversary of the European Day of Languages (EDL) celebrated at the Council of Europe and throughout its 47 member states.

WHO IS THE EUROPEAN DAY OF LANGUAGES FOR?

The Council of Europe is hoping that this Day will be celebrated both by authorities in its member states and potential partners at the following levels:

  • among policy-makers (specific measures or discussions on language policy issues, for instance)
  • among the general public (awareness-raising on the overall objectives of the Day, including the importance of lifelong language learning, starting at any age, in educational establishments, at work, etc);
  • in the voluntary sector (specific actions by and/or for NGOs, associations, companies, etc).

WHO CAN PARTICIPATE?


PUPILS/STUDENTS: In order to learn more about language diversity, pupils and students can take part in our fun online activities. Through our games and quizzes, you can get a taster of the various languages of Europe. If you like music, why not organise a musical event to promote the various languages and musical genres in Europe? You could even share such performances with others via our website.
EVERYONE can get involved in some way in the European Day of Languages! 

Whether as an individual or in a group, within an organization (school or association) or just among friends, people of all ages can get involved in the Day. Everyone can contribute to the success of the EDL - either by taking part in the activities organised or by getting together with others and setting up events (please don't forget to enter details of the event into the EDL calendar of events). Just a few possibilities are listed below:

 
TEACHERS: For teachers of languages or, indeed, of other subjects, the Day offers multiple possibilities: the opportunity to learn about other cultures, traditions and languages which are not normally presented in the classroom; the opportunity to promote the pupils' creative talents by putting on sketches illustrating the languages they can speak, set up language cafes, highlight all the languages spoken in the school.
 
UNIVERSITIES/SCHOOLS: The European Day of Languages is a great opportunity to view the university/school and the surrounding city as a place where people from diverse backgrounds meet, live and interact and where languages flourish. Why not set up discussion groups between people from different language backgrounds? Online social networks are a good way to generate such interaction and you can even become a fan of the European Day of Languages on Facebook. Universities or schools bordering on other countries could organize trips to meet students from across the border. Schools could also run competitions for their pupils focusing on the acquisition and improvement of language skills.

EVERYONE really can get involved in the European Day of Languages, even if it is just about inviting neighbours from different cultures for tea or decorating the house with the European Day of Languages posters and stickers. You may not become a polyglot in the space of a day but it is likely to widen your horizons and it will almost certainly be an enjoyable and fulfilling experience!

Please click here  edl.ecml.at to access the European Day of Languages website and resources

Green Schools

Green-Schools is Ireland’s leading environmental management and education programme for schools.

What we do 

Promoting long-term, whole-school action for the environment Green-Schools is a student-led programme with involvement from the wider community. The programme is operated and co-ordinated by the Environmental Education Unit of An Taisce (FEE member for Ireland).

Green-Schools is operated in partnership with Local Authorities and is supported by the Department of Housing, Planning, Community & Local Government; Department of Communications, Climate Action and Environment; Department of Transport, Tourism and Sport; The Department of Arts, Heritage Regional, Rural and Gaeltacht Affairs; Department of Foreign Affairs and Trade; Irish Aid, National Transport Authority; National Parks and Wildlife Service, Irish Water and the Wrigley Company Limited.

Green-Schools, known internationally as Eco-Schools, is coordinated by the Foundation for Environmental Education (FEE).

FEE’s programmes include: Eco-Schools, Young Reporters for the Environment, Learning About Forests (LEAF), Blue Flag and Green Key.

Eco-Schools is a fundamental initiative which encourages young people to engage in their environment by allowing them the opportunity to actively protect it. It starts in the classroom, it expands to the school and eventually fosters change in the community at large. Eco-Schools is currently operating in 62 countries worldwide with over 16 million students taking part.

An Taisce works to preserve and protect Ireland’s natural and built heritage. An Taisce is an independent charitable voice for the environment and for heritage issues.

Our work is focused in three areas:

  • Education: Our Environmental Education Unit is responsible for some of Ireland’s most popular and successful environmental programmes, including Green-SchoolsGreen-CampusClean CoastsNational Spring CleanNeat StreetsGreen Communities, Learning about Forests and the Blue Flag award.
  • Advocacy: The Advocacy Unit is dedicated to promoting the conservation of Ireland’s nature and biodiversity as well as its built heritage.
  • Properties: An Taisce own a range of heritage properties in trust, including historic buildings and nature reserves.

To access the Green Schools Website  click here 

 
 

County Wexford Education Centre

Location. Suíomh

Milehouse Road, Enniscorthy, Co. Wexford

EIRCODE: Y21 T271

Transportation

Local Buses and ample carparking available

Contact us. Dean Teagmháil

Tel: (053) 92 39100
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Newsletters. Nuachtlitir

DES logo 2
NDP trans 0
Registered Charity Number 20065232
ESCI
Dept of Education
Arts in Education
NIPT
JCT
NCSE
PDST